Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6  w  Łodzi  jest
jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie
jednostki budżetowej.


Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadający
osobowości prawnej.


AKTYWA TRWAŁE:                                         1 847 727,85

I. Wartości niematerialne i prawne                                                        

I. Rzeczowe aktywa trwałe:                               1 847 725,85        

   1. Środki trwałe:                                            1 847 725,85                                         
        - Grunty:                                                        
        - Budynki, lokale:                                     1 818 652,81                                      
        - Urządzenia techniczne i maszyny:                29 073,04                
  2. Inwestycje rozpoczęte:                                     
     
 
AKTYWA OBROTOWE:                                       317 628,07
I.  Zapasy:                                                               3 472,8

  1. Należności krótkoterminowe:     301 930,38                

III. Środki pieniężne:                                               12 224,83

SUMA  AKTYWÓW:                                        2 165 353,92


Stan na 31-12-2016r.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-05-2017 - Edycja treści.

08-12-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

17-06-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 596